Ο βίος του Ιησού Χριστού, όπως περιέχεται στην Καινή Διαθήκη

Ο Λόγος γίνεται σαρξ (Ιωάν. 1:1-18).
Οι γενεαλογικοί κατάλογοι των προπατόρων του Ιησού (Ματθ. 1:2-17. Λουκ. 3:32-38).
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου από τον αρχάγγελο Γαβριήλ (Λουκ. 1:26-38).
Ο μνήστωρ Ιωσήφ μπροστά στο μυστήριο της θείας σαρκώσεως (Ματθ. 1:18-25. Λουκ. 2:1-7).
Η Γέννηση και η προσκύνηση των ποιμένων (Λουκ. 2:8-29).
Η περιτομή και η Υπαπαντή (Λουκ. 2:21-40).
Η προσκύνηση των μάγων (Ματθ. 2:1-12).
Η φυγή στην Αίγυπτο και η επιστροφή στη Ναζαρέτ (Ματθ. 2:13-23).
Ο Ίησούς δωδεκαετής στα Ιεροσόλυμα, κατά το Πάσχα (Λουκ. 2:41-52).
Η Βάπτιση (Ματθ. 3:13-17. Μάρκ. 1:9-11. Λουκ. 3:21 κ.ε.).
Οι πειρασμοί στην έρημο (Ματθ. 4:1-11. Μάρκ. 1:12 κ.ε. Λουκ. 4:1-13).
Η κλήση των πρώτων μαθητών (Ιωάν. 1:19-51).
Το πρώτο θαύμα στην Κανά (Ιωάν. 2:1-12).
Η εκκαθάριση του Ναού (Ιωάν. 2:13-25).
Η επίσκεψη του Νικόδημου (Ιωάν. 3:1-21).
Οι βαπτίσεις του Ιησού στην Ιουδαία (Ιωάν. 3:22-36).
Η διδασκαλία του στη Συχάρ της Σαμάρειας (Ιωάν. 4:1-42).
Επιστροφή στη Γαλιλαία (Ιωάν. 4:43-54).
Η πρώτη αποδοκιμασία του από τους Ναζαρηνούς (Λουκ. 4:16-30).
Εγκατάστασή του στην Καπερναούμ (Ματθ. 4:13-16. Λουκ. 4:31).
Κλήση του Πέτρου, του Ανδρέα, του Ιακώβου και του Ιωάννου στο αποστολικό αξίωμα (Ματθ. 4:18-22. Μάρκ. 1:16-20. Λουκ. 5:1-11).
Διδασκαλία του στη συναγωγή (Μάρκ. 1:21 κ.ε. Λουκ. 4:31 κ.ε.).
Εκδίωξη δαιμονίων (Ματθ. 8:14-17. Μάρκ. 1:23-34. Λουκ. 4:33-41).
Κήρυγμα σε διάφορα μέρη της Γαλιλαίας (Ματθ. 4:23-25. Μάρκ. 1:35-39. Λουκ. 4:42-44).
Εξάπλωση της φήμης του (Ματθ. 8:2-4. Μάρκ. 1:40-45. Λουκ. 5:12-16).
Ίαση του παραλυτικού και άφεσητων αμαρτιών (Ματθ. 9:1-8. Μάρκ. 2:1-12. Λουκ. 5:17-26).
Κλήση του Ματθαίου στο αποστολικό αξίωμα. Κατηγορία ότι συγχρωτίζεται αμαρτωλούς (Ματθ. 9:9-13. Μάρκ. 2:13-17. Λουκ. 5:27-32).
Κατηγορία για τη στάσι του απέναντι της νηστείας (Ματθ. 9:14 - 17. Μάρκ. 2:18-22. Λουκ. 5:33-39).
Κατηγορία ότι ασεβεί στο Σάββατο (Ματθ. 12:1 - 14. 3:1-6. Λουκ. 6:1-11. Ιωάν. 5:1 -18).
Εξάπλωση γενική της φήμης του (Ματθ. 4:21, 2δ, 14:15-21. Μάρκ. 3:7-12. Λουκ. 6:17-19).
Εντολές στους δώδεκα (Ματθ. 10:1-4. Μάρκ. 3:13-19. Λουκ. 6:12 - 19).
Η επί του Όρους Ομιλία (Ματθ. 5:1-8:1. Λουκ. 6:20-49).
Η πίστη του Ρωμαίου εκατοντάρχου (Ματθ. 8:5-13. Λουκ. 7:1-10).
Ο λαός για τον Ιησού (Λουκ. 7:11-17).
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής για τον Ιησού (Ματθ. 11:2-30. Λουκ. 7:18-35).
Η αμαρτωλή και ο Φαρισαίος (Λουκ. 7:36-50).
Οι γυναίκες της Γαλιλαίας (Λουκ. 8:1-3).
Η περί συνεργία του διαβόλου κατηγορία (Μάρκ. 3:20-30).
Οι θρησκευτικοί ηγέτες (Ματθ. 12:22-45. Μάρκ. 3:22-30. Λουκ. 11:14-32).
Σχετικά με ποιους συνδέεται (Ματθ. 12:46-50. Μάρκ. 3:31-35. Λουκ. 8:19-21).
Οι παραβολές της βασιλείας (Ματθ. 13:1-53. Μάρκ. 4:1-34. Λουκ. 8:4-18).

Η πίστη μέσα στην κατά Χριστό ζωή:

α) η κατάπαυση της θύελλας (Ματθ. 8:18-27. Μάρκ. 4:35-41. Λουκ. 8:22-25).
β) Ο γαδαρηνός δαιμονιζόμενος (Ματθ. 8:28-34. Μάρκ. 5:1-20. Λουκ. 8:26-39).
γ) η θυγατέρα του Ιαείρου και η αιμορροούσα γυναίκα (Ματθ. 9:18-26. Μάρκ. 5:21-43. Λουκ. 8:40-50).
δ) οι δύο τυφλοί και ο κωφός δαιμονιζόμενος (Ματθ. 9:27-34).
Η δεύτερη αποδοκιμασία του Ιησού από τους κατοίκους της Ναζαρέτ (Ματθ. 13:54-58. Μάρκ. 6:1-β).
Καθοδήγηση στους δώδεκα μαθητές (Ματθ. 9:36-11:1. Μάρκ. 6:7-13. Λουκ. 9:1-6).
Αναφορές των μαθητών στον Ιησού (Μάρκ. 6:30 κ έξ. Λουκ. 9:10).
Διδασκαλία και χορτασμός του πλήθους (Ματθ. 14:13-21. Μάρκ. 6:32-46. Λουκ. 9:10-17. Ιωάν. 6:1-15).
Άρνηση του Ιησού να γίνη βασιλέας, περπάτημα στα ύδατα κι επιστροφή στη Γεννησαρέτ (Ματθ. 14:22-36. Μάρκ. 6:45-56. Ιωάν. 6:15-24).
Διδαχή για τον άρτο της ζωής (Ιωάν. 6:25-71).
Καταδίκη της παραδόσεως των πρεσβυτέρων (Ματθ. 15:1-20. Μάρκ. 7:1-23).
Κήρυγμα ως τα όρια της Τύρου και της Σιδώνος, ίαση της θυγατράς της Συροφοινίκισσας (Ματθ. 15:21-28. Μάρκ. 7:24-30).
Στη Δεκάπολη. Ίαση του κωφαλάλου (Ματθ' 15:29-31. Μάρκ. 7:31-37).
Χορτασμός των τετρακισχιλίων, αναχώρηση για τη Δαλμανουθά (Ματθ. 15:32-39. Μάρκ. 8:1-10).
Ομιλία κατά των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων (Ματθ. 16:1 -12. Μάρκ. 8:11-21).
Διάβαση από την περιφέρεια της Καισαρείας του Φιλίππου (Ματθ. 16:13. Μάρκ. 8:27).
Η ομολογία του Πέτρου (Ματθ. 16:14-20. Μάρκ. 8:28-30. Λουκ. 9:18-20).
Πρώτη πρόρρηση για τα πάθος και την Ανάστασι (Ματθ. 16:21-28. Μάρκ. 8:31-9:1. Λουκ. 9:21-27).
Η Μεταμόρφωση (Ματθ. 17:1-13. Μάρκ. 9:2-13. Λουκ. 9:28-36).
Ίαση του επιληπτικού παιδός (Ματθ. 17:14-21. Μάρκ. 9:14-29. Λουκ. 9:37-43).
Δεύτερη πρόρρηση του Πάθους και της Αναστάσεως (Ματθ. 17:22 κ.ε. Μάρκ. 9:30-32. Λουκ. 9:43-45).
Επιστροφή στην Καπερναούμ. Ο φόρος του διδράχμου (Ματθ. 17:24-27).
Διδαχή για την ταπεινοφροσύνη κ.λ.π. (Ματθ. ιη'. Μάρκ. 9:33-50. Λουκ. 9:46-50).
Στα Ιεροσόλυμα, κατά την εορτή της Σκηνοπηγίας, συνάντηση με τους αντιπάλους του (Ιωάν. 7:1-52).
Διαξιφισμοί με τους Ιουδαίους, στον Ναό (Ιωάν. 8:12-59).
Ίαση του εκ γενετής τυφλού (Ιωάν. 9:1-41).
Ομιλία για το ποίμνιο και τους ποιμένες (Ιωάν. 10:1-21).
Στην εορτή των εγκαινίων, στα Ιεροσόλυμα (Ιωάν. 10:22-42).
Αναχώρηση από τη Γαλιλαία για το κήρυγμα πέραν του Ιορδάνη (Ματθ. 19:1 κ.ε. Μάρκ. 10:1. Λουκ. 9:51-62).
Η αποστολή των εβδομήκοντα μαθητών (Λουκ. 10:1-24).
Λόγοι για τον γάμο και το διαζύγιο (Ματθ' 19:3-12. Μάρκ. 10:2-12).
Η ευλογία των μικρών παιδιών (Ματθ. 19:13-15. Μάρκ. 10:13-15. Λουκ. 18:15-17).
Οι πλούσιοι και η βασιλεία των ουρανών (Ματθ. 19:16-30. Μάρκ. 10:17-31. Λουκ.18:18-30).
Οι εργάτες του αμπελώνα (Ματθ. 20:1-16).
Τρίτη πρόρρηση του θανάτου και της αναστάσεως του (Ματθ. 20:17-19. Μάρκ.10:32-34. Λουκ. 18:31-34).
Ταπεινοφροσύνη και χριστιανική δόξα (Ματθ. 20:20-28. Μάρκ. 10:35-45. Λουκ. 22:24-27).
Ο τυφλός της Ιεριχούς (Μα:θ. 20:29-34. Μάρκ. 10:46 - 52. Λουκ. 18:35-43).
Η μετάνοια του Ζακχαίου (Λουκ. 19:1-10).
Η έγερση του Λαζάρου, στη Βηθανία (Ιωάν. 11:1-44).
Οι εχθροί του προετοιμάζουν τον θάνατο του (Ιωάν. 11:45-53).
Δείπνος πρός τιμή του, στη Βηθανία (Ιωάν. 12:1-11).
Θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα (Ματθ. 21:1 - 11. Μάρκ. 11:1-11. Λουκ.19:29-44. Ιωάν. 12:12-19).
Ξήρανση της άκαρπου συκής (Ματθ. 21:18-22. Μάρκ. 11:12-14, 20-25).
Εκκαθάριση του Ναού (Ματθ. 21:12-17. Μάρκ. 11:15-19. Λουκ. 19:45-48).
Ιερείς, Γραμματείς και Πρεσβύτεροι διαμφισβητούν την εξουσία του Ιησού (Ματθ. 21:23-27. Μάρκ. 11:27-33. Λουκ. 20:1-8).

Οι παραβολές για την απιστία του Ισραήλ:

α) η παραβολή των δύο υιών (Ματθ. 21:28-32).
β) η παραβολή των κακών γεωργών (Ματθ. 21:33 - 46. Μάρκ. 12:1-12.Λουκ. 20:9-19).
γ) η παραβολή των κεκλημένων στον δείπνο (Ματθ. 22:1-14).
Συζήτηση με τους φαρισαίους για τον φόρο στόν Καίσαρα (Ματθ. 22:15-22. Μάρκ.12:13-17 Λουκ. 20:20-26).
Οι Σαδδουκαίοι και η ανάσταση των νεκρών (Ματθ. 22:23-33. Μάρκ. 12:18-27. Λουκ. 20:27-38).
Ο Γραμματεύς και η μεγίστη εντολή (Ματθ. 22:34-40. Μάρκ. 12:28-34. Λουκ. 20:39 κ.ε.).
Ο Ιησούς ρωτά για τον Μεσσία (Ματθ. 22:41-46. Μάρκ. 12:35-37. Λουκ. 20:41-44).
Τα ουαί εναντίον των Γραμματέων και των Φαρισαίων (Ματθ. 23:1 - 39. Μάρκ. 12:38-40. Λουκ. 20:45-47).
Ο οβολός της χήρας (Μάρκ. 12:41-44. Λουκ. 21:1-4).
Οι Έλληνες ζητούν να γνωρίσουν τον Ιησού (Ιωάν. 12:20-36).
Οι Ιουδαίοι τον αποκηρύττουν (Ιωάν. 12:37-50).
Συζήτηση για το ποιος είναι (Ματθ. 24:1-51. Μάρκ. 13:1 - 37. Λουκ. 21:5-38).
Η παραβολή των δέκα παρθένων (Ματθ. 25:1-13).
Η παραβολή των ταλάντων (Ματθ. 25:14-30).
Λόγια για την επερχόμενη κρίση (Ματθ. 25:31-46).
Ο Ιούδας κινείται κατά του Διδασκάλου (Ματθ. 26:1-5, 14, 16. Μάρκ. 14:1 κ.ε., 10 κ.ε. Λουκ. 22:1-6).
Η προετοιμασία για το Πάσχα (Ματθ. 26:17 -19. Μάρκ. 14:12-16. Λουκ. 22:7-13).
Ο Νιπτήρ (Ιωάν. 13:1-20).
Ο Μυστικός Δείπνος και ο προδότης (Ματθ. 26:20 - 25. Μάρκ. 14:17-21. Ιωάν. 13:21-35).
Η θεία ευχαριστία (Ματθ. 26:26-29. Μάρκ. 14:22-25. Λουκ. 22:14-23).
Υποσχέσεις του Πέτρου, ότι δεν θα παρατήσει τον διδάσκαλο (Ματθ. 26:30-35. Μάρκ. 14:26 -31. Λουκ. 22:31-38. Ιωάν. 13:36-38).
Αποχαιρετιστήριος ομιλία στους μαθητές (Ιωάν. 14-16).
Η Δεσποτική προσευχή (Ιωάν. 17).
Η αγωνία στη Γεθσημανή (Ματθ. 26:36-46. Μάρκ. 14:32-42. Λουκ. 22:40-46. Ιωάν. 18:1).
Η σύλληψη (Ματθ. 26:46-56. Μάρκ. 14:43-52. Λουκ. 22:47-53. Ιωάν. 18:2-12).

Η δίκη του Ιησού στις ιουδαϊκές εξουσίες:

α) μπροστά στον Άννα (Ιωάν. 18:13,19-24).
β) μπροστά στον Καϊάφα (Ματθ. 26:57-67. Μάρκ. 14:53-65. Λουκ. 22:54. Ιωάν. 18:2).
γ) στο Συνέδριο (Ματθ. 27:1. Μάρκ. 15:1. Λουκ. 22:66-71).
Η άρνηση του Πέτρου (Ματθ. 26:69-75. Μάρκ. 14:66-72. Λουκ. 22:55-62. Ιωάν. 18:15-18, 25-27).

Η δίκη του στις κοσμικές εξουσίες:

α) μπροστά στον Πιλάτο (Ματθ 27:2, 11-14. Μάρκ. 15:2-5. Λουκ. 23:1-5. Ιωάν. 18:28-38).
β) μπροστά στον Ηρώδη (Λουκ. 23:6-12).
γ) μπροστά στον Πιλάτο πάλι (Ματθ. 27:15-26. Μάρκ. 15:6-15. Λουκ. 23:13-25. Ιωάν. 18:38-40).
Περιπαίζεται από τους στρατιώτες (Ματθ. 27:27-31. Μάρκ. 15:16-20. Ιωάν. 19:2).
Η απόφαση της σταυρώσεως (Ιωάν. 19:16).
Η πορεία προς τον Γολγοθά (Ματθ. 27:32. Μάρκ. 15:21. Λουκ. 23:26-32. Ιωάν. 19:17).
Η σταύρωση (Ματθ. 27:33-44. Μάρκ. 15:22-32. Λουκ. 23:33. Ιωάν. 19:18-24).
Οι επτά λόγοι του Σταυρού:
α) «Πάτερ, άφες αυτοίς...» (Λουκ. 23:24)
β) «Σήμερον...μετ' εμού εν τω παραδείσω» (Λουκ. 23:39-43).
γ) «Γύναι...Ο υιός σου» (Ιωάν. 19:25-27).
δ) «θεέ μου...ινατί...» (Ματθ. 27:46. Μάρκ. 15:33-39).
ε) «Διψώ» (Ιωάν. 19:28 κ.ε.).
στ) «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30).
ζ) «Πάτερ, εις χείρας σου...» (Λουκ. 23:44-49).

Η Ανάσταση

Η ταφή (Ματθ. 27:57-61. Μάρκ. 15:42-47. Λουκ. 23:50 - 56. Ιωάν. 19:38-42).
Η φύλαξη του τάφου από την κουστωδία (Ματθ. 27:63-66).
Ο ανεωγμένος τάφος κι ο αναστάς Χριστός (Ματθ. 28:1-10. Μάρκ. 16:1-8. Λουκ. 24:1-12. Ιωάν. 20:1-10).
Η εμφάνιση του Χριστού στο Εμμαούς (Λουκ. 24:13-35).
Η εμφάνισή του στην Ιερουσαλήμ (Λουκ. 24:36-43. Ιωάν. 20:19-25).

Οι κατοπινές εμφανίσεις του:

α) στους μαθητές και στον Θωμά (Ιωάν. 20:26-29).
β) στους επτά μαθητές, στη λίμνη (Ιωάν. 21:1-23).
γ) στούς ένδεκα μαθητές, σ' ένα βουνό της Γαλιλαίας (Ματθ. 28:16-20).
δ) στην Ανάληψη (Λουκ. 24:50-53).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου